ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в избор на двойка в северняшка сватба, част от Национален фолклорен събор Леденика – 2018

 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

 

в избор на двойка, която да се венчае по стар български обичай по време на трери Национален фолклорен събор „Леденика”

 

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Тези правила уреждат реда и начина за избор на двойка, която желае да се венчае по стар български обичай.
 2. Организацията по провеждането на избора се осъществява от Община Враца.
 3. Правилата са публични и гарантират прозрачност при избора на двойка.
 4. Всички участници в избора са длъжни да спазват настоящите правила.
 5. Изборът се осъществява на два етапа: разглеждане на кандидатури и събеседване.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. 1. За участие са допустими всички лица, навършили пълнолетие към датата на кандидатстване.
 2. За включване в избора, всяка двойка попълва анкетна карта, неразделна част от настоящите Правила, като вписва на кирилица трите си имена и тези на партньора, адрес и телефон за обратна връзка.

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

 

 1. Необходими документи
 • Анкетна карта (Приложение 1)
 1. Начин на подаване
 • Всеки участник има право да кандидатства само с 1 (един) брой анкетна карта.
 • Попълнената анкетна карта се изпраща на официалния e-mail на Събора – sabor_ledenika@abv.bg
 1. Етапи
 • Разглеждане на кандидатури. Кандидатите събрали най – много точки ще бъдат поканени на събеседване.
 • Събеседване
 • Обявяване на избраната двойка
 1. 4. Срок
 • Крайният срок за изпращане на анкетната карта е 27.04.2018 г.
 • В срок до 3 работни дни, след крайния срок за събиране на кандидатури, се сформира комисия, която разглежда получените анкетни карти.
 • Избраните двойки ще бъдат поканени на събеседване в срок до 11.05.2018г.
 • В деня на определяне на избраната двойка, информация и снимков материал за същата, се публикува на официалната страница на Събора във Фейсбук, както и на официалния сайт на Община Враца.

 

 1. Защита на личните данни

 

Община Враца е администратор на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 Забележка: Всички участници, с попълването на анкетната карта, се съгласяват да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство и в електронни медии.

 

 

 

Изготвили:

 

Миглена Младенова

Консултант културни събития

 

Катерина Стефанова

Младежки медиатор

//]]>